Bagforpack

เว็ปไซด์นี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตเท่านั้น

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พอเพียงคือ อยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่เบียดเบียนใคร

"...คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลงจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาตัวเอง หมายความว่า สองขาของเรายืนอยู่บนพื้นได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่"

"คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูก็ได้ แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น..."

เว็ปไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงตัวอย่างและเพิ่มเติมความรู้หรือแนะนำ 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ